— Posted in Tantrisk oslo best mature porn

Dikke tieten knijpen free pjes

dikke tieten knijpen free pjes

Harigekutten escort gezocht

Aan'kweek aanplanting , mrn gmv. Aan'laugen aanreiken, reikend geven , ik heb -gelangd ; iemand eenboek -, aangeven. Aan'leg natuerlijke vatbanrheid , m, gmv.

Aanleg plantsoen, wandelplaats , m. Aan'leidend er toe leidend , bw. Aan'leiding oorzaak , v. Aan'lengeu verdunnen , ik heb -gelengd ; den wijn, de saes, de soep -. Aau'leunen sebum tegen jets roster , ik heb -geleund -geleend ; fig. Aan'liggend aangrenzend , bn. Aan'loksel verleidsel , o. Aan'maak veri'aardiging van jets in voorraad , m. Aan'matigen zich , ik heb mij -gematigd ; zich een recht -, zich gezag -, zich een titel -, toekennen. Aanma'tigend eigenctunkelijk, trotsch , bn.

Aan'melden aandienen , ik heb - gemeld ; er hebben zich honderd sollicitanten -gemeld, d. Aanmer'kelijk belangrijk , bn. Aan'merken beschouwen ; afkeurend opmerken , ik heb -gemerkt ; ik zal dit altjjd als mjjn plicht - ; de strengste vitter zoo nets kunnen -, afdingen.

Aan'merking a fkeuring, bedenking , v. Aanmiu'lijk, -min'nelijk aanminnig , bn, en bw. Aanmin'nig bevallig, lief, bekoorlijk , bn. Aan'moeren aanschroeven , heb -gemoerd. Aanne'melijk riot to verwerpen , bn. Commune later doen , ik ram -, heb -genomen. Aan'plakbiljet papier, meest gekleurd en van groot formaat, aan moron enz. Aan'plant teelt , m. Aan'plempen door bet storten van zand een gracht, vaart enz.

Aan'raden den road geven , ik raadde of ried -, heb -geraden. Aan'randen aantasten, overvallen , ik heb -gerand ; een reiziger - ; de orde der moatschappij -. Aan'rechtbank smalle vaste tafel met kastjes, in eon keuken , v.

Aan'reehten opdisschen , ik heb -gerecht ; oak: Aan'rechttafel keukenta fel, breede aanrechtbank zonder kastjes , v. Aan'reiken order 't bereik brengen, aangeven , ik hob -gereikt ; iemand een book -. Aan'rekenen op rekening stellen , ik heb -gerekend ; iemand jets dour - ; fig. Aan'rennen rennend naderen , ik heb en bon -gerend ; de huzaren kwamen -.

Aan'richten veroorzaken , ik hob -gericht ; een bloedbad, schade, verwoestingen, enz. Aan'risten aan eon touw o f koord rojgen , ik heb -gerist ; uien, vinken -. Aan'rit motto aanval der ruiter'ij , mrn gmv. Aan'roep bode, smeeking , m, gmv. Aan'roepen, ik riep -, heb -geroepen ; de schildwacht riep den vreemdeling aan, d. Aan'schenden aanranden , ik schond -, heb -geschonden.

Aan'schieten, ik schoot -, heb - geschoten ; jagerst. Aan'sehijn wezen, aangezicht, gelaat , o. Aan'sehonw gezicht, blik , m, gmv. Aanschouw'baar zichtbaar , bn. Aansehou'welijk duidelojk, holder , bn. Aanschou'wen zien, waarnemen met loot oog , ik heb -schouwd ; ten - van ; -er waarnemen , m.

Aan'slaan, ik sloeg -, heb en bet is -geslagen ; een toots - ; voor iemand -, d, i. Aan'slag bedrag der belasting , m. Aan'slagbiljet belastingbiljet , o. Aan'sleepen ergens heen deepen , ik heb -gesleept ; baler -, kofl ers o f kisten -. Aan'slepen depend, sleepvoetend naderen , het is -gesleept ; dear komen de vette ossen -. Aan'slibben slibbend vol worden , het is -geslibd ; een zeegat ken - ; -sel, o, gmv. Aan'spannen aaiibindeo , ik heb en het is -gespannen ; Jan, span de paarden -!

Aan'speten aan het spit steken om to braden , ik heb -gespeet ; een hags -: Aan'spoelen, bet heeft en is -gespoeld ; de zee heeft drie lijken -gespoeld, aan land geworpen ; de rivier heeft al dien grond hier -gespoeld, d, i, gevormd door aanslibbing ; -lug' aansljjking, aanwas , v. Aan'sporen opwekken , ik spoorde -, heb -gespoord ; iemand tot een dead -, aanzetten ; lnij spoorde zijn paard -, d. Aan'spraak toespraak , v. Aan'spraak gerechtelijke eisch , v.

Aanspraak'lijk en -spra'kelijk verantwoordelijk , bn. Aan'spreken, ik sprak -, heb -gesproken ; ieieand op street -, staande houden ; iemand vriendelijk - ; fig, hij heeft zijn beers duchtig -gesproken, evenzoo de flesch, de koekjestrommel, enz. Aan'spreker doodbidder, lijkbezorger ,m.

Aan'staan bevallen , bet stond -, heeft - -gestaan ; die jongen, die teal, dat antwoord stoat mij pint - ; ook: Aanstaan'de verloofde , m. Aanste'keliijk op een ander overgaand , bn. Aan'steken vaststeken ; doen ontbranden, besmetten , ik stak -, heb en bet is -gestoken ; een zool, een gesp even -, aanhechten ; de kaars, een sigaar -, aan bet branden brengen ; fig.

Aanste'kend besmettelijk , bn. Aan'stellen benoemen , ik heb -gesteld ; iemand - als tot burgemeester ; -hug benoeming , v. Aan'stellen zich , ik heb mij -gesteld ; zich belachehjk, dow, ~'reenid, als een gek --, voordoen, gedragen, met het bijdenkbeeld van afkeuring.

Dat huffs is mij -gestorveen, d. Aan'besterven ; - sterving er fens. Aan'stilchten doen ontstaan, veroorzaken , ik heb -gesticht ; tegen iemand kwaad -. Aan'stippen terloops ion u' zen , ik heb -gestipt ; fig. Aan'stoken feller doen branden , ik heb -gestookt ; de kachel, den oven, den heard - ; fig, opruien, aanhitsen: Aan'stonds terstond, dadelijk , bw.

Aanstoo'telijk ergerljjk, hinderlijk , bn, erl bw. Aan'stormen stormend naderen , ik heb en bee -gestormd ; de cavalerie kwam -. Aan'stuwen aanduwen, een lading vast in elkaar werken , ik heb - gestuwd. Aan'tasten aanvalten, aangrijpen , ik heb -getast ; -tasting schending , v. Aan'teekenen merken, opschrijven , ik help -geteekend ; -lug opmerking , v.

Aan'tiehten aanwrijven, besclnuldigen , ik bob -geticht ; allesch~flu! Aan'tiegen aantrekken , ik toog -, heb -getogen ; zij togen hue kleederen - ; zij hadden hen gewaden -getogen.

Aan'tijgen beschuldigen , ik teeg -, heb -getegen ; ook: Aan'tocht nadering , m. Aan'tooneai aaa-nu'ijzeuu, doen zien , ik heb -getoond. Aan'treden mih zich ver. Aan'treffen, ik trof -, heb -getrofl'en ; iemand ergens -, ontmoeten bij toeval ; men zal van dien tekst allerlei verklaringen -, vinden. Aantrek'keliijk gevoelig , bn ; -held, v. Aan'trekken, ik trok -, heb en bee - getrokken ; -king, v. Aan'trekkingskracht natuurlijke neiging der lichamen om tot elkaar to nccderen , v.

Aanvaar'den aannemen, beginners , ik - -vaardde, bob -vaard ; yen geschenk, eon tocht, een opdracht - ; het bevel -, het bewind -.

Aan'vaart varende aankomst , v. Aan'val bestrijding, aantasting , m. Aan'vallenderwijs of -wijze, bw. Aanval'lig lief, anew innig , bn. Aau'vang il,egin i, m. Aan'valigeii begirzrre~z , ik ving -, heb en bee -gevangen ; -er beginner , m. Aanvan'kelijk begivwend , bn, en bw. Aan'vechting bekorieg , v. Aan'versterven bij erfenis toevallen , bet verstierf -, is -verstorven ; - verstorven rjoederen.

Aan'vertrouwen toeverteouwen , ik heb --vertrouwd ; lets aar iemand -, vol vertrouwen tee bewaring geven. Aan'verwante bloedverwante , v.

Aan'verwantschap zwayerschap , v. Aanvoe'gend ondervoegend , bn, ; de -e wijs. Aan'voer het aanvoeren , m. Aan'vraag of - vrage officieel r'er'zoel~ , v. Aan'vragen verzoeken oat lets , ik vraagde of vroeg -, heb -gevraagd ; -vrager, m. Aan'wakkeren nanspomen, pwekken , ik bet -gewakkerd ; dal wooed zal hem - ; ook de wind wakkert -, wordt sterker. Aau'was toeneming , m.

Aan'wellen aaneensmeden , ik heb - geweld. Aau'wenden ergens heen wenden , ik heb -gewend ; 1g. Aan'wensel gewoonte, hebbelijlcheid , o. Aan'werven 'van troepen , ik wierf -, heb -geworven ; -er, m, -s ; -ing, v.

Aan'wetten doom wetter scheme urab'cu , ik heb -gewet ; een sties -, aanslijpen. Aan'wezen tegenwoordipheid , o. Aauwe'zend, bn, ; eerst- ingenieni, hoofdingenieur, directeur ; de -e leden ; als zn.: Aan'wijzen nui d~~id~a i, il; wees -, heb - -gewezen ; -wijzer, m, ; -wijzing, v. Aau'winst toenarne , v. Aan'wrijven wr jven erjeir , ik wreef -, heb -gewreven ; fig, ten Taste leggen, toedichten, aantij gen: Aan'zeggeli bekend rrtrd~era , ik wide zegde -, heb -gezegd gezeid ; fig, clen duod -, bekend makeu ; bit oorlog -, verklaren, Aau'zegger l kbidder, aansprcker , m.

Aan'zien eem, achting , o. Aan'ziend wapenlwnde , bn. Aanzien'lijk euurnali a, bn. Aan'zijn bestaan, levers , o. Aan'zoek verzoek, huweljjksaanzoek , o.

Aan'zoeken ptechtig, emnstig verzoeken , ik heb en ben -gezocht ; hij heeft mij -gezocht om steun. Aap vierhandig dicr , m. Zuid-Holland , v, Aar rivier: Adel-aar edele-aar , Aar komenaar , v. Aar samentrekking van andee , vnw. Aard kamakter, gesteldheid, trtburst , m.

Aard'bei -bes , v. Aard'bes aardbezie , v. Aard'bodem frr r~ll l~cr'vlrrkte~, m. Aard'bol onze planeet ; ook: Aard'duivel rniereneter op 1~'orrrtosa , m. Aar'degoed puttenbakker'swerk, aardewcul Its knupwaa , o, gmv. Aar'den den aard hebben , ik heb geaard ; een knap kind, dal naar zijn cadre aamdt, lijkt in card op zijn vader ; die planters - bier niet, tieren, gedrjen.

Aar'den van klei o f aarde, teem , bn. Aard'geest aardrnartrtetje , rn. Aard'hars donkerbu nine zelcstandigheiul , v, en o, ; - is ba, asphalt, aardpek, bergteer, jodenljjm, enz. Aard'hommel order den grand nestelende hommelbjj , m. Aar'dig lief; maul , bn, en bw. Aard'krekel molkreket , m. Aard'knnde kennis der aardkorst , v, gmv, Ook: Aard'knndige geoloog , m, en v. Aard'manuetje kaboater , o. Aard'mier oiler, wroetend en levend in do aarde , v.

Aard'mujt de clewone rood-of geetgekleurde mijt , v, -mijten. Abnormaal' afrci, kerrd, tegen den regel , Aard'olie steenolie, petroleum , v, gmv.

Aard'rijk de aarde , o. Abonneeren zich vow' een vaste som Aard'rijksbeschrijver, m. Aard'rol lan lborrer', I i, v. In de Abonnement' in eeherrir y, betaling ineens spreekt.

Aboiuient' inteekenaar, geabonneerde , m. Aardsch'geziiid aan het aardsche gehecht , en v. Abracadabra toouerwoord , o.

Aard'varken ~1usr' 'rr,riy tandenloos zoogdier , o. Aard'veil lrorcdsdt cq, 1, ;rtrii -dour-bert-l rtirr t, Abriko'zeboom, m. Absees' ettergezwel , u. Absenteeren zich zich uerw jderen. Aard'worm ringworm, pier , m. Runt gig -, 't oogmevk Sari rrt t' lteplrer bevroeden bier ook: Aarts'bedrieger geslepen bedrieger , m. Aarts'bisdom kerkelijk gebied van een Absoluut' volstreki, on voorcuaar'dr'lijk , bn.

Abstract' afgctr okkcn , bn. Abstrac'tie a fgetrokkenheid, verstrooidheid ; Aarts'engel opperbode Gods , m. Aarts'hertog uoornaarnste hertog , m. Aarts'vader patriarch ; ooh ~lrijsrurt d , iii. Aas uocdsel voor dieren , o. Aas de hen in lcet kaart-, dobbel- en dominospel , o. Accent' stenrbuiging ; ook: Aecentueeren loon leggen op, klemtoon Aas'je kleiniglteirl,: AB's, ABC's ; fig.

Accept' scltriflelijke verbintenis tot betaling hot - den wetenschap, de eerste beginselen. Abbe wereldlijk geestelijke, in Franks. K, klooster voor manses o f viiiwee, door eon abt of abdis bestuurd , v. Accepteeren aannemen ; met zajn hand- Audis' R. Abee1' witte in rrlir'rl, m. Aceijas' belasticul op leverrsrriid'leleri, verbr irikshelastir2gr, iii. Aeclama'tie algerneene toejuiching , v.

Acclimateeren aan een luchtstreek gewennen. Aeelimatisa'tie gewenning, ook van dwren, aan eel luchtstreek , v. Aeclimatiseeren aan yen luchtstreek gewennen. Accolade omarming ; ridderslag nl, in den nek ; haakje in de algebra , v. Accompagneeren begeleiden op een instrument; samen net iemand zingers o f spelen. Accompagnement' begeleiding , o. Aeeoord' overeenstemming van toners, ook: Accordeereu overeenstemmen, schikken ; bewilligen, toestaan.

Aceoun'tant rekenplichtig boekhouder ; voortichter, onderzoeker do bankzaken , m. Accuraat' zorgvuldig, nauwkeurig , tm Accurates'se juistheid, stiptheid , v. Accu'satief vierde naamval , m. Acetyleen' kleurloos koolwaterstof , o. Aeh weeklacht, geklaag , o. Acha'tes, Aehaat' trouwe lotgenoot van den Trojaanschen grins Aeneas, fig.

A'cheron myth, de lijdensstroom der onderwereld , m. Achil'les de dapperste der Grieken voor Troje , m. Achilles seherts, aanspreker, lijkbidder, om zijn hard loopen , m. Aehil'leshiel fig, kwetsbare pick, zwak punt in eenig stelsel , m.

Aehil'lespees sterke en dikke hielpees , v. Achroma'tiseh kleurloos, ongekleurd, van kijkglazen , bn. Acht cijfer, getalmerk , v. Acht'baar eerwaardig, eerbiedwaardig , bn. Achtbee'nig achtpootig , bn. Achtdub'bel achtvoudig , bn. Aeh'tehalf, acht'half zeven en can halt , telw. Ach'teloos zorgeloos, onverschillig , bn. Ach'ten acht geven op, letters op ; meenen, waken , ik heb geacht ; jets gating, klein, hoop, belangrijk -, rekenen, schatten.

Achtentwin'tig zilverstuk van 28stuivers, in aan den omloop onttrokken , m. Ach'tearaan aan den achierkant of hat ach- tereind , bw. Ach'teraf in can a fgelegen hoek ; ook na afloop van zekeren tijd , bw. Achteraf' geheim gemak, sekreet , o. Achterbaks' verborgen , bw. Achterbaksch' stil, geheim , bn. Ach'terblijven bljven waar men is, toeven, uitblijven, achter anderen blijven , ikbleef -, bars - gebleven ; fig. Ach'terdeur nli aan den achterkant , v. Aeh'terdocht argwaan, mistrouwen, verdenking , v.

Aehtereen' onafgebroken, na elkander , bw. Achtereenvol'gend zonder tusschenpoozen , bn. Aehtereenvol'gens na elkander , bw. Vangeefs beproefdet gij-alle hujsmiddelen. Ach'teren ten, naar of van - , bw. Achterha'len inhalers , ik heb -haald ; fig.

Ach'terhande acht soorten van , bn. Aeh'terhoede achterste gedeelte van lager o f vloot , v. Ach'terhoofd achtardeel v, h, hoo fd , o. Ach'terhouden verbergen , ik hield -, heb - gehouden ; -houding verzwijging , v.

Aehterhou'dend geneigrt via to vei: Ach'terkamer kamer in hat achterhuis , v. Ach'terkleindochter dochler van can kleinkind , v.

Aeh'terlader modern geweer dat van achteren geladen wordt , m. Ach'terlaud land, dat achter een anden ligt ; hinterland , o. Ach'terlaten laten op de plaats waar men of jets is , ik liet -, heb -gelaten ; zij lieten hem op dat eiland - ; fig. Ach'terleen lean nit de tweede hand , o. Aeh'terlei acht soorten van, achterhande , bn.

Ach'terlijf de achterste der drie geledingen van insecten , o. Ach'terlooper achterpoot van wild , m. Ach'termade etgroen, nagras , v. Ach'terman mil, de man in hot tweede gelid , m. Aeh'termast de achterste mast , m. Achtermid'dag namiddag, scheepst, wacht van , m. Achterna' no afloop , bw.

Achterna'zetten in alter ijl achtervolgen , ik heb -gezet ; de ruiterij zal den vijand -. Aeh'terneef verre nee f, ook nazaat , m. Aeh'ternieht nicht in den vierden o f vij f- den graad , v.

Aehterom' straat, steep, achterweg , o. Aehterom' tangs den achterkant , bw. Aehteron'der scheepst, achterroe f, ruimte achter in 't onderschip , o.

Achterop'komen nakomen, inhalers , ik kwam -, ben - gekomen. Achtero'ver naar achter over , bw. Ach'terplaats pleintje achter hot huffs , v. Aeh'terplecht hot dek achter op een klein vaartuig, slu' rpleelal , v. Ach'terplehi plemn aan de achterzijde , o.

Ach'terst hot verst naar achter , bn. Ach'terstaand hierachter volgend , bn. Aeh'terstal achterstand, resteerende schuld , m.

Aehterstal'lig onbetaald, ona fgedaan , bn. Ach'terstand achlerstallige schuld , m. Ach'terste achtereinde van jets , o. Aeh'terste laatste , mrn of v. Ach'terstel de achterwielen met as , o. Ach'terstelleu geringer schatten , ik hob -gesteld ; -stetting geringschatting ,v. Aeh'tersteveu scheepst, achtereind van een schip , m. Achteruit' achterwaarts, rugwaarts , bw. Achteruit' afgesloten open plaats o f tuintje achter een huffs , o. Ach'tervoegsel letter of lettergreep, die own achter yen woardstum voegt , o.

Aehtervol'gen van achleren, ii. Ach'terwaarts rugwaarts , bw. Ach'terwiel achterrad , o. Achthoe'kig met achthoeken , bn. Aeh'ting waardeering, eerbied , v. Ach'tingswaard, ach'tenswaard achting verdienende , bn. Acht'kant achthoek , o. Aeht'kant stevig gebouwd, fig. Aehtvoe'tig tellende acht voeten , bn. A cos'ti in uw stad, woonplaats , bw. Acquit' kwajlbrief, guitantie, ontvangbew s ; Paste plaats Poor den gemaakten bat op hot biljart , o.

Akkiet ; Petrus moest alzoo op hot - spelen. Acteur' tooneelspeler, komediant , m. Ac'tie aandeel in een maatschappij o f onderneming ; handeling ; gevecht o f schermutseling ; rechtsvordering , v. Aetief' werkzaam, dienstdoend , bn. Aetief' werkelijk bezit , o, activa gezamenlijke bezittingen, contanten en schuldvorderingen.

Actiona'ris aandeelhouder, deelhebber, handelaar in aches , m. Aetiviteit' werkzaamheid, werkijver , v. Actri'ce tooneelspeelster, koaraediaaate , v. Actueei' werkcl k, teycnt~'ourdig, huidig , On. Acutlt' scherp , bn. Adam tiue snuani , ni. I tali~, zutak Po , v. A'del adeldoiri, adelstand , m, gmv. A'delaarsblik zees scherpe blue , m. A'delaarsvaren randvaren , v.

A'dclborst rain b j rle iiiririiii' , iii. A'deldom at de edeleri samen , m, gmv. A'delijk, a'dellijk uiifrisdi, bedorven , bn. A'dellijk tot den addl behoorende , bn. A'delnen ailc'irrlriilen , ii het ~ geademd ; bij dichters dnieii ; in ale ~preettnal asernen ; fig.

A'demhalen, ik heb -gehaald ; -haling, v. A'demloos hijgende, met bektemdheid , bn. A'demtoeht adeirili rling , m, gmv. Addr air, btoedbuis, vtiezige buffs in 't di-erl k ticliaam , v. A'derlaten fined aftappen , ik heb -gemten ; -lions, v. Adjudant' toegevoegd offcier, ook: Adjunct' ambtenaar van lageren rang, die aan een hoogeren is toegevoegd als help in zijn bctrekkiiig , m. Ad li'bitum naar goedvindeii , bw. Administrateur' beheerder, teider, u'aarnemer, bewindliebber , m.

Administra'tie beheer, belreervoering, zakenbeheer , v. Administreereu beheeren ; waarnerrien. Admiraal' opperste vlootuoogd , m. Admiraal'schap rang van admiraal , o. Admiraals'schip vlaggeschip , o. Admiraals'vlag groote vlag, die van den top van dengrootenmust waait , v. Admis'sie-esamen toelatings-examen , o. Adonis myth, beeldschoon juirgeling; ~ctiert,. Adopteeren aannemen, inzonderheid als kind. Franki ik , v. Adres' maim en woonplaats van een pcrsoon , o. Adressant' sclir ver van eeii brief ; vei'zoehschri ft-indiener , m.

Adresseeren het opschri ft schrijven up ; aan iemand iets zenden, zich tot iyiiiair l wenden. Onder-Resident op Java , m. Adver'binm bi u'owd , o. Adverteu'tie ~bekermdrra h'inj i. Advies'boot snelzeilend vaartuig, clot brieven enz. Adviseeren advies geven, als deskundige jin gevoelen over jets meedeelen.

Advoeaat' trechtsgeleerde, doctor in de rechten, p1~ ~ n , m. Ativocaat'-generaal' tweedy ambtenaar roan hat Openbawr? Aerome'ter luchtrneter , rn. Aeronallt' t chtschippcr , m. Aerophoon' Edisons werktuig tot vergrooting vv d. Aerosta'tiea wetenschap, die zich bezighoudt met hat evenwjcht en de veerkracht ter lueht en der gasses , v. Aerostiek' de Iuchtvaartkurmst , v gmv.. E'schyltas de under van hat Grieksclme tm arum pal, v. Af'bakenen rrmet bahens afzetten , ik heb -gebakend ; oak: Af'beelden, ik heb -gebeeld ; fig.

Af'betten voorziclmtig meet spans of dock remnigen, b. Af'beuken, ik heb -gebeukt ; fig. Af'bijten, ik beet -, heb -gebeten ; een sigaar - ; zegsw. Af'biljoenen de scherpe kanten wegnernerm , ik heb -gebiljoend ; een lemmning -. Af'braak puts ~, v.

Af'brekeit stuk rrmaken, sink brekerm , ik beak -, heb en bet is -gebruken ; fig. Af'brekingsteeken spraakk, cane pi m t aanduidend yen afkor tirmy , o. Af'breuk schade , v. Af'dak laag, afheltend dak tegen een mmwur of schutting , o.

Af'deeleu verdeelen , ik heb -gedeeld ; cerr school in klassen - ; -lug, v.: Af'doen wegdoen, m'er u'm,j tereim , ik deed -, heb -gedaan ; een schuld -, betalen, kwi,j lee ; Glen 1. Af'dreigen geld afpersen , ik heb -gedreigd ; -ing ~'harctar e.

Af'drijven, ik dire' -, lncli eii Len -gedreven ; fig. Af'drukken, ik heb -gedrukt ; een zcgcl in was -, een cachet in lak -. Affai're zaalr, aungeietlc'nheid, byziglremcl, voorval, gevecht , v. Afleeta'tie gemaaktheid, gckr rmsteldheid , v. Affee'tie germegermlmeid, welwillendlmeid, gm rmst, liefdc , v. Affiuiteit' rrmaagschap, verwantschalr , v. Aflodil', affodil'le ~lehec'or rrc ig gewas, graflelie der Grieken, heilige plant aan de deaden gewijd , v.

Affreus' ontzettend,verschrikkel k ,bn. Affront' beteediging,smaad, eerroovi ng , o. Affronteeren stout order de oogen treden, smadeljk bejegenen, besehimpen. Affuit' lmouten onderstel van een kanon , v. Af'gang orttlasting , rn. Af'gelasteu afbestellerm, afcornrrmarmdeererr , ik heb -gelast ; de lmum'a I,' is -gelast. Af'gelecfd ead , bn. Af'gelegen eenzaam , bn, en bw. Af'gemat zeer venfioeid , bn. Af'gemeten a fgepast , bn, en bw.

Af'gepast volgens joists maat , bn. Af'geplat de voile ronding missende , bn. Afgera'zend erg, zeer, in hooge mate , bw gmz. Af'gericht vaardig, bedreven , bn. Af'gescheidene lid van de Christ. Gereformeerde gemeente , m, of v. Af'gestorvene doode , m, of v. Af'getobd o i lgcp a t , bn. Afgetrapt' versterkingswoord voor erg, zeer , bw.

Af'gevaardigde afgezondene, vertegenwoordiger van een gewest, district, enz. Af'gewend afgekeerd , bn. Af'gezaagd tot vervelens toegeln uikt, Overgebruikt , bn. Af'gezant door den vorst gezondene , m.

Af'gezien fist lettend op , vd. Af'gezonderd a fgescheiden, verwijderd, a f- zonderlijk , bn. Af'gieren, hat is -gegierd ; hat schip zal door den storm een heel rind -gieren, in schuine richting zwenken of afwijken. Af'gieten gietend verwijderen , ik goot -, heb -gegoten: Af'gietseldiertje microscopisch diertje, flat: In fusoria of In f usie-diertjes. Af'gift hat a fgeven , v. Af'god valsche godheid , m. Afgodeeren afgoderij plegen , ik heb geafgodeerd ; fig, dwepend vereeren: Afgoderij' godsdienst der heidenen , v.

Afgo'disch den a fgod betre ffende, fig. Afgodist' afgodendienaar , m. Af'godslang slang, die als afgod wordt vereerd, reu: Afgrij'selijk, -grijs'lijk afp ijzvn wekkend, vreesel k , bn. Af'grijzen groote afkeer , o.

Af'grlssen afkapen , ik heb -gegnst, gwz. Af'grond grondelooze diepte , rn. Af'gunst njjd, wangunst , v, gmv. Afguns'tig afgunst voedend , bn, en bw. Af'haken losmaken uit den hank , ik heb -gehaakt ; een waltgon -. Af'halen wag komen halen, in ontvangst nemen , ik heb - gehaald ; een aangeteekenden brief - ; iemand - van den train ; yen bed -, al - dekken ; boontjes -, een paling -, afstroopen. Afhangeling onderworpene, ondergeschikte , m. Af'hangen, ik hing -, heb -gehangen ; fig.

Af han'kelijk, -hank'lijk ondergeschikt , bn. Af'haspelen, ik heb -gehaspeld ; katoen, sajet, wol -, d. Af'hebben gereed hebben , i'k heb, ik had -gehad ; zijn werk -, een brief -. Af'hoeven, bet heeft -gehoefd ; b, v. Af'jakkeren afjagen, nitputten , ik heb - gejakkerd ; een paard -, to lang en to hard doen rijden. Af'kabbelen ondermijnen , ik heb en bet is -gekabbeld ; den never -, d. Af'kaden afscheiden, afsluiten , ik heb -gekaad ; den polder - ; -kading, v. Af'kalken van kalk ontdoen , ik heb en bet is -gekalkt ; een muur -, of bikken ; -ing, v.

Af'kalven hat losschuiven van aardwerken , bet is -gekalfd ; de bride kanten der nieuwe sloot zijn erg -gekalfd ; -ing af brokkcling van een hellend graa fwerk , v. Af'kantelen, hat heeft en is -gekanteld ; jk heb die kilt de balling -gekanteld, kantelend naar beneden gebracht ; list tecktjc is van hat voetstuk -gekanteld, afgevallen.

Af'kanten, ik heb -gekant ; de sprei word! Af'kanten de scherpe hoeken wegneinen , ik heb -gekant ; een steep teat -. Af'kapen handig ontstelen , ik heb -gekaapt ; iemand jets -. Af'kapittelen ernstjg vermanen, terechtwijzen , ik heb -gekapitteld. Af'kappen, ik heb -gekant ; boomtakken, houtwerk, kabels -, afhakken ; spraakk. Af'keer afschrik, weerzin, scaly , m, gmv. Afkee'rig wars, ongezind , bn. Af'matten krachteloos waken , ik heb -ge- vertrekken.

Af'keuren niet goedkeuren , ik heb -gekeurd ; een adsprant -, geleverde goederen -. Af'meting meetk, een der drie hoo fdrichmat ; een ziekte, een spel, de koorts kan iem. Af'knarpen afknagen , ik heb -geknarpt ; tingen, waarin een lichaam zich uitstrekt , een been -, d.

Af'kneveleu a fpersen , ik heb -gekneveld ; Af'mijnen bij afslag verkoopen , ik heb iemand geld -, door onbillijke vordering -gemijnd ; de visch -. Af'monsteren uitbetalen en uit den dienst Af'knotten a fstompen , ik heb -geknot. Af'nemen, ik nam -, heb -genomen ; een Af'komst oorsprong, geboorte , v, gmv. Af'koiidigen openljj1c bekend maken , ik Af'palen met palen afzetten , ik heb -gepaald ; een weide, een akker laten -.

Af'passen, ik heb -gepast ; de lengte van Af'koop hot vrijkoopen , m. Af'peilen, ik heb -gepeild ; een kolk -, de Af'kunnen kunnen afdoen , onr, w. Af'pelen een huid van hot haar ontdoen Af'leggen, ik heb - gelegd - geleid ; een kleedjngstuk -, de wapenen -, een lijk -, ontklee- Af'pellen de pel of schil verwijderen , ik op den haar- of stootboom , ik heb -gepeeld. Af'persen uitpersen , ik heb -geperst ; iem. Af'leiden naar een andere pleats leiden , tranen, een zucht -.

Af'leiding spraakk, hot a fleiden van woorden Af'pluizen bij pluisjes afplukken , ik ploos en woorddeelen, tevens hot verklaren er van ; -, heb -geplozen ; hot vleesch van een been etymologie , v. Af'pluizen pluisjes wegnemen , ik heb en Af'leidkunde spraakk. Afleidkmi'dig spraakk, betrekking hebbend op de woordvorming , bn. Af'leidkundige taalkundige, die zich bezighoudt met de etymologie , mrn of v.

Af'leidsel een afgeleid woord , o. Af'leveren ter hand stellen, gereed hebben , ik heb -geleverd ; -lug evenmatig deel van eenig groot boekwerk , v. Af'lossen vervangen , ik hob -gelost ; de wacht - ; een kapitaal -, afdoen ; -sing, v. Af'luiden afzeggen door middel van klokgeklep , ik hob -geluid ; de parade is -geluid.

Af'maken voltooien ; ook dooden , ik hob -gemaakt ; een brief - ; de runderen -. Af'mareheeren wegtrekken , ik bon -ge- bet is -gepluisd ; een rok, een jas - ; kom hier, ik zal je eons -.

Af'prachen afbedelen , ik heb -gepracht ; iem. Af'raaien door greppels o f raaien a fscheiden van den omliggenden grond , ik heb - -raaid.

Af'raffelen slordig afrnaken , ik heb -geraffeld ; hot schoolwork - ; de griffcer ra f felt b j hot lezen de akte maar -, slordig en onhoorbaar aflezen. Af'raken, ik bon -geraakt ; van jets of iemand -, afkomen ; in 't gedrang zijn we van elkaar -geraakt, verwijderd raken ; van den weg der deugd, der waarheid -, op eon dwaalspoor komen ; van zjjn onderwerp -, onwillekeurig afwijken ; van zijn stuk, van de wjjs -, de kluts kwij t raken.

Af'ranselen gevoelig slaan , ik hob - geranseld ; een hond -, afrossen, afkloppen. Af'raspen met een rasp afschrapen , ik bob -geraspt ; onefj'enheden - ; een korst kaas, een broodje -. Af'rasteren met rasterwerk a fsluilen , ik bob -gerasterd ; hot feestterrein gaat men.

Af'reis, af'reize eer trel. Af'reizen, ik heb en ben -gereisd ; met ieinanid -, vertrekken ; ik reis near Londen - ; ergens op -, reizen met eenig doel.

Af'rekeneu de rekening effenen , ik heb - gerekend ; -ing vereffening in den handel , v. Af'rennen, ik heb en ben -gerend ; de rriters zag men lzet plein - ; op iemand -, r reeht op iemand toesnellen ; v.

Af'repelen knotten ; vies ontdoen van de knoppen of zeaddoozen , ik heb -gerepeld. Af'riehten teeters, geschikt makes voor eenig doet , ik heb -gericht ; eon hond -, een yolk -, een knaap -, voor een examen - ; soldaten -, dresseeren. Af'rijzelen loslaten, afvallert , het is en heeft -gerijzeld ; de kalk goat van den rrircirr - ; rijpe korenaren totes veel korrels -.

Af'rijzen afvallen , ik tees -, hat is -gerezen ; als men korenschooven to raw oplaadt, zal er veel zaad - ; -ing, v. Afrika werelddeet , o, gmv. Afrikaan' persoon in o f uit Afrika , m. Afrikaan' zelrere siem tilaiit u-it Mexico [donkerbvuinmetgeel]~,v. Afrikaander blanke in Z. Afrikaanseh' uit A friha, of eigen can Afrika , bn. A'frika reiziger on tdekkiirrlsr e i: Af'risteii van de rist afdoen , ik heb -gerist ; bessen, aien, vinken -. Af'roffelen, ik heb -geroil'eld ; plaiiken, ljalken -, d.

Af'rollen near beneden rotten , ik ben en heb -gerold ; een kaart - ; van een hence! Af'ronden de hoeken rr'egriem, aril, ik heb -gerond ; een to feiblad - ; fig, een volzin -. Af'rooien, ik heb -gerooid, gronden, ewes, ~1r, l,r,,lil'eli -, afscheiden, afpalen van de aangi enzende perceelen.

Af'rosseai roslrarmnen, reinigen, ook afranselen , ik heb -gerost ; -rosser, m. Af'roven van 't too fje of korstje ontdoen , ik heb -geroofd ; -roving, v. Af'schaduweu a fschetsen, flauwel ijk a fbeelden , ik heb -geschaduwd ; hit lijden en strijden der Boeren ken men slechts flauw - ; -sehaduwing afbeelding , v. Af'sehaffen doers ophouden, flu items gebruile stellen , ik heb -geschaft ; een misbruik -.

Af'schatfings-genootschap bond tot bestrijding van 't alcoholisme , o. Af'sehampen miitglippen, ter zijde a fschieten , hit is -geschampt ; een piji, een kogel, een zwaard, een bijl, een tans ken -. Af'schaveelen slijten door wm veri, sclicren enz.

Af'seheep liet verzenden per schip , mrn gmv. Af'scheiiden scheiden van , ik heb en ben -gfscheiden ; -ing, v. Af'scheidnemen het vaarwet zeggen , o. Af'schelfereu a fschil feren ; bet is -geschelferd ; een oude gangmuur goat -. Af'schepen per schip r'er;eiiden , ik heb -gescheept ; fig, iemand -, met bits bescheid wegzenden.

Af'sehetsen nateekenen , ik heb -geschetst ; een huisje - ; fig. Af'sehilferen in schit fers of ptaatjes ofvalten , het is -geschilferd ; deze in nie is geheel -geschilferd, de witkalk of bet pleister is er afgevallen. Af'sehilfering roos, lauidziekte , v. Af'sehoonen opklaren , bet is -geschoond ; de tucht begirt - to schooners, is aardig - -geschoond.

Af'schot aftoop, helling , o. Af'schouwen inspecteeren, onderzoeken , ik heb -geschouwd ; een polder -, een tiriry -, een nieuwe sluis -. Af'schrabben door schrabben reinigen , ik heb -geschrabd ; den roest van iets - ; aside verf -, aardappels - ; een ijzeren pot van buiten - ; -set afval , o. Af'sehrappen door schrappen verwuderen ; een schrap hales door , ik heb -gesehrapt ; een potloodpunt -, vier cij fers - bij een dieting.

Af'sehrik a fkeer, innerlijke schnk , mrn gmv. Af'schutsel heining, a fsluiting , o. Af'sehutten afscheiden door em hei ni ng , ik heb -geschut ; een wei - ; -ting, v. Af'sehuw o fkeer, watging , mrn gmv. Afschn'welijk, -sehnw'lijk verfoeielijl, , bn.

Af'sijpelen druppelsgewijze a fvloeien , hit is -gesijpeld. Af'slaan verjagen, verdr ven, van de hand wijzen , ik sloeg -, heb -geslagen. Af'slag mindering , m. Af'slag openbare verkoop, waarbij de roeper telkens een lageren prijs noemt, totdat iemand zegt: Ai'sleepen a ftrekken , ik heb -gesleept ; de booten sleeper een vtot de rivier -. Af'slepen afhangen , hit heeft -gesleept ; een japon met -slepende strooken.

Af'slijten does a fnemen, avegst teri , Let is -gesleten ; de schoenzoten slijten - ; l1g. Af'slooten du ur eerc sleet nnrinrlcn , ik heb -gesloot ; -i1 ral dat St 1C fared laten -. Af'sloven zich , ik heb mij -gesloofd ; zich lag can lag -, zwaa,r vermoeien. Al saaauwen iernand bits jets zeggen , ik heb -gesnauwd. Af'snede, -snee het afgesnedene , v. Af'snijden door'snijden, afsc ceiden , ik speed -, heb -gesneden ; een bloem - ; fig. Sexy porno babe met enorme tieten en haar grappige bloopers.

Geile blonde milf onderworpen aan zijn perverse wensen. Marilyn Monroe look a like smeert haar grote tieten kut en billen vol taart. De stills zijn gruwelijk sexy van hete webcam babe. Geblesseerde atleet van de olympische spelen heeft sex met tiener uit londen.

Vrachtwagen chauffeur neukt liftster in zijn cabine. Mature pornoslet doet een geile solosex shoot. Geneukt door voetbal supporter. Geile anonieme sexdate op een parkeerplaats. Lesbische BDSM; facesitting als breathplay. Kutje van de lady en de maid tegelijkertijd fisten. Gemaskerde onderdanige geile teef word hard anaal gefist. Overmeesterd door een sterke dame en haar dikke tieten. Sexy dames plassen over elkaar heen als kinky sletjes.

Huisvrouw vingert haar behaarde kut. Slet met bril neukt met een beeldje. Georgina verdaan look a like laat zien hoe ze naakt voor de webcam kan twerken. Ze laat haar enorme negerinnen billen dansen. Flinke jetsers,tetten, voorgevel van webcam meisje. Sexy Italiaanse cougar geneukt. Meisjes met rode haren zijn zo stout.

Haar ronde billen rood gespankt. Een wild avondje uit met de meiden. Heftige sex SM met een super geil en sexy iets te mondig subje, voor een publiek. Bij deze lekkere stripper mag je aan zijn kroonjuwelen komen. Extreme BDSM combineert neukmachine met breathplay. Indiaas sletje verleidt haar vriendje via de webcam.

Haar lekkere tieten worden al paars in de tiet bondage. Slaaf opgepikt in het park. Haar eerste keer stout voor de camera. Aan haar binnenste schaamlip piercing worden gewichtjes gehangen als geheugensteuntje en haar prachtige kont krijgt een caning als straf. Blondje hangend aan plafond geneukt.


dikke tieten knijpen free pjes